1. -El ferrament adequat per a qualsevol disciplina i conformació, sigui patològica o adquirida, del cavall.

  2. -El ferrament adequat per a qualsevol lesió que hagi pogut tenir el cavall, amb l’ajut si és necessari del veterinari (la feina conjunta, la comunicació i la professionalitat d’un bon equip és imprescindible per poder resoldre problemes de lesions).

  3. -Control des de la primera setmana de vida del poltre en la seva conformació, per obtenir els millors aploms possibles (si neixen amb alguna deformació a les extremitats, només es podrà rectificar en els primers mesos de vida!). A més a més de millorar notablement la seva vida esportiva, també facilitarà l’adaptació al ferrament.

  4. -Control dels aploms de cavalls jubilats i eugues de cria o en fase de descans.

  5. -Control dels aploms de cavalls descalços que treballen sense ferradures.

  6. -I tots els altres serveis que amb la meva formació i experiència puguin ajudar a la millora dels animals i els seus propietaris.

Els serveis que ofereixo com a professional seran sempre els millors dintre de les seves possibilitats:

  1. -És d’agrair que la zona on es ferrarà el cavall sigui un lloc dur, llis i pla.

  2. -Que estigui net i sense perills, ni per al cavall ni per al ferrador.

  3. -Que els cavalls es portin bé (sóc ferrador, no domador). És feina del propietari i no del ferrador educar el cavall. Si està ben educat podré fer millor la feina.

  4. -És molt important que el propietari i/o genet em transmeti el màxim d’informació sobre el comportament del cavall: si s’entrebanca, si impulsa més un peu que l’altre, si li és més fàcil girar a una mà que a l’altra, etc. D’aquesta manera aconseguiré una millor comoditat biomecànica per al cavall i per el genet.

  5. -Hem de recordar que els cavalls s’haurien de ferrar cada 8 setmanes (2 mesos) com a molt. Superat aquest temps, pot ser que el casc sobrepassi el descans de la ferradura, els claus hagin perdut la seva funció de subjecció, les palanques que afecten al casc estiguin tan augmentades que pot haver-hi deformacions i a més a més, l’animal serà més propens a tenir lesions articulars, tendinoses i lligamentoses.


El Preu:

El preu que es posa a un ferrament és la suma de la quota dels autònoms, les assegurances de responsabilitat civil, les despeses del vehicle i material usat, els anys d’experiència i, per suposat i molt important: la continuïtat en la  formació.

Un bon ferrador és una inversió!

Ofereixo el transport de bestiar equí  amb un remolc de 2 places.

Per a més informació poseu-vos en contacte:

Roger Vilarrasa

Telèfon mòbil: 626.73.24.54

info@rogerfarrier.com


Serveis de

podologia

Professionalitat, garantia i qualitat

Servei de

transport

Roger

Vilarrasa


Membre de l’Associació de Ferradors de Catalunya

amb el títol europeu de la E.F.F.A

(European Federation of Farriers Associations)